O databázi

Databáze migračních bariér vznikla v rámci projektu „Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR“ financovaného z EHP fondů. Jedná se o prezentaci shromážděných dat, získaných jakožto výstupů vybraných aktivit, resp. podaktivit projektu - pasportizace příčných objektů na vybraných vodních tocích ČR, extenzivní hodnocení funkčnosti rybích přechodů, analýza dat nakládání s vodami ve vybraných EVL, vyhodnocení účinnosti zrealizovaných rybích přechodů prostřednictvím prováděného biomonitoringu aj.

Výstupy z uvedených podaktivit projektu:

1. Pasportizace příčných objektů na vybraných vodních tocích ČR

Pasportizace příčných objektů byla provedena v období září r. 2016 – ledna r. 2017 na tocích mezinárodního významu dle Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (MŽP, 2014) a v chráněných územích ČR (EVL, NPR, NPR a první zóny CHKO), případně ostatních tocích významných z hlediska ichtyofauny. Celkem bylo zmapováno 9 605 migračních bariér (viz Mapa č.1) na tocích o celkové délce 11 458 km. Graf č.1 znázorňuje počet zjištěných migračních bariér určitého typu.

Mapa č. 1 Přehled migračních bariér na zmapovaných vodních tocích ČR

Mapa č. 1 Přehled migračních bariér na zmapovaných vodních tocích ČR

Graf č. 1 Počet zjištěných jednotlivých typů migračních bariér na zmapovaných vodních tocích ČR

Graf č. 1 Počet zjištěných jednotlivých typů migračních bariér na zmapovaných vodních tocích ČR

 

Z celkového počtu migračních překážek bylo průchozích 2 504. Migrační průchodnost zajišťovaly migračně prostupné objekty různého typu, jako jsou např. rybí přechody, balvanité skluzy, vodácké propusti aj., anebo byla překážka natolik poškozená, že byla samovolně průchozí. Celkem bylo zmapováno 2 549 těchto objektů, z nichž bylo 241 rybích přechodů (viz Mapa č.2). V grafu č.2 je znázorněn počet zjištěných jednotlivých typů migračně prostupných objektů.

Mapa č. 2  Přehled rybích přechodů na zmapovaných vodních tocích ČR

Mapa č. 2  Přehled rybích přechodů na zmapovaných vodních tocích ČR

Graf č. 2 Počet zjištěných jednotlivých typů migračně prostupných objektů na zmapovaných vodních tocích ČR

Graf č. 2 Počet zjištěných jednotlivých typů migračně prostupných objektů na zmapovaných vodních tocích ČR

 

Dále byly sledovány malé vodní elektrárny (dále jen MVE), které mají významný vliv především na poproudovou migraci ryb. Kromě samotných staveb bylo mapování zaměřeno na zjištění opatření zajišťující navigaci či poproudovou ochranu ryb. Jedná se např. o mechanické zábrany, jako jsou jemné česle umístěné před vtokem do MVE nebo elektronické odpuzovače (více informací o dané problematice naleznete v kategorii „Migrační bariéry a MVE“). Z celkového počtu, tj. 783, zmapovaných MVE (viz Mapa č.3), bylo zjištěno alespoň jedno ochranné opatření u 322 z nich. V ostatních případech nebyly instalovány odpuzovače či zábrany žádné nebo nebyly zjištěny (viz Graf č.3).

Mapa č. 3 Přehled MVE na zmapovaných vodních tocích ČR

Mapa č. 3 Přehled MVE na zmapovaných vodních tocích ČR

Graf č.3 Počet MVE z hlediska instalovaných opatření pro zajištění navigace a poproudové ochrany ryb

Graf č.3 Počet MVE z hlediska instalovaných opatření pro zajištění navigace a poproudové ochrany ryb

 

Data z pasportizace příčných překážek na vybraných tocích ČR jsou v rámci databáze k nahlédnutí prostřednictvím informačních „karet“ pro migrační bariéry, migračně prostupné objekty a MVE. Upozorňujeme, že na poslední dvě „karty“ se lze dostat pouze skrze „kartu“ migrační bariéry nebo vodního toku, kterou lze zobrazit při kliknutí na příslušný symbol (viz legenda) v interaktivní mapě ČR.

 

2. Extenzivní hodnocení funkčnosti rybích přechodů

V rámci této podativity bylo v roce 2016 ověřeno 42 rybích přechodů financovaných z Operačního programu Životní prostředí. V mapě č. 4 jsou vyznačeny body, které představují vizuálně hodnocené rybí přechody (červené byly hodnoceny v rámci daného projektu). Kvalita realizovaných staveb je velmi proměnlivá. Technické rybí přechody jsou většinou v pořádku, přírodě blízké jsou naproti tomu velmi často ovlivněné konstrukčními vadami.

Data extenzivního hodnocení funkčnosti rybích přechodů jsou k nahlédnutí v rámci databáze na „kartách“ rybích přechodů hodnocených tímto způsobem. Na tuto kartu se lze dostat pouze přes „kartu“ migrační bariéry nebo vodního toku (viz výše).

Mapa č. 4 Přehled extenzivně hodnocených rybích přechodů

Mapa č. 4 Přehled extenzivně hodnocených rybích přechodů

 

3. Analýza nakládaní s vodami ve vybraných EVL

Nakládání s vodami bylo v roce 2016 sledováno na 73 evropsky významných lokalitách. Jednalo se celkově o cca 3 500 říčních kilometrů. Data o nakládání s vodami byla získána z online databáze Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE) spravovanou Ministerstvem zemědělství. Tato byla následně ověřena a doplněna přímo s pracovníky vodoprávních úřadů zapojených obcí s rozšířenou působností (ORP) návštěvou archivu úřadu.

Data k nakládání s vodami jsou k nahlédnutí v rámci databáze na „kartách“ k nakládání s vodami, na které lze přejít přímo z interaktivní mapy ČR při kliknutí na příslušný symbol. Upozorňujeme, že symboly se zobrazují při větším mapovém měřítku.

Mapa č. 5 Přehled vybraných EVL a příslušných ORP, kde bylo sledováno nakládání s vodami

Mapa č. 5 Přehled vybraných EVL a příslušných ORP, kde bylo sledováno nakládání s vodami

 

4. Zhodnocení účinnosti realizovaných rybích přechodů prostřednictvím biomonitoringu

Prostřednictvím pokročilých metod sledování migrací ryb bylo v roce 2016 započato ověřování funkčnosti 5 rybích přechodů realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dále byla pomocí těchto metod zhodnocena prostupnost migračních překážek v zájmovém území KRNAP.

Data v podobě záznamů ke stažení ve formě pdf včetně online přenosu migrací ryb ve vybraných profilech (např. profil Střekov na Labi) lze v rámci databáze nalézt v „kartě“ pro migrační bariéry, konkrétně pod položkou „Prováděný biologický monitoring“.

Databáze migračních bariér je tvořena převážně daty z podaktivity „Pasportizace příčných objektů na vybraných vodních tocích ČR“, na tato data se víceméně váží datové sady z ostatních zmíněných podaktivit projektu. Databáze migračních bariér komplexně vykazuje aktuální stav našich vodních toků z hlediska jejich fragmentace a tím i migrace ryb.

Dále upozorňujeme, že datové sady v rámci Databáze migračních bariér budou v některých případech průběžně doplňovány a aktualizovány.