Migrace ryb

Migrace ryb je v obecné rovině aktivní směrově orientovaný přesun organismů za určitým cílem, z určitého podnětu, často v rámci životního cyklu nebo i z náhodných příčin, kdy se ryby přesunují na jiná stanoviště ve vodním prostředí. Obecné definice migrací je vymezují jako hromadné a pravidelné stěhování živočišných druhů za určitým cílem na různé vzdálenosti a z hlediska účelu jsou pak dále podrobněji členěny.

V minulosti byl volný pohyb ryb základním předpokladem pro rozšíření druhů v rámci jednotlivých říčních systémů. V posledních 150 letech však dochází k budování různých typů příčných staveb, které z větší části nebo úplně zamezují volné migraci ryb. Hustá síť příčných staveb rozděluje ekosystémy většiny našich vodních toků na nesouvislé dílčí úseky s výrazně pozměněnými podmínkami proti původnímu stavu.

Z hlediska směru migrace v říčních systémech se jedná o pohyb ve třech směrech:

  • protiproudová migrace – ryby migrují proti jednosměrnému proudění vody,
  • poproudová migrace – ryby migrují ve směru proudění vody v říčním korytu,
  • laterální migrace – ryby opouštějí vlastní koryto vodního toku a migrují do bočních ramenních systémů nebo do plošně zaplavené říční nivy.

Z hlediska souvislosti se změnou stanoviště lze většinou přesun ryb charakterizovat:

  • aktivní migrace, které jsou spojené s velkým výdejem energie a migrující jedinec si volí migrační trasu a cílové stanoviště,
  • pasivní migrace jsou podmíněny jednosměrným proudem vody.

Základní typy migrací:

Migrace ve sladké vodě nebo tahy ryb mezi mořským prostředím a sladkými vodami řek se podle účelu rozdělují na několik základních typů, v rámci nichž rozlišujeme další cílené a účelové migrace.

  • Diadromní migrace – jsou oboustranné migrace mezi sladkou vodou a mořským prostředím. Tyto migrace dělíme na tři základní skupiny. „Katadromní“ jsou migrace za účelem rozmnožování probíhající ze sladké vody do moře (úhoř říční). „Anadromní“ představují přesuny za rozmnožováním z mořského prostředí do sladkých vod (losos obecný). „Amfidromní“ migrace přímo nesouvisí s rozmnožováním. Jedná se o migraci spojenou s růstovou fází a následně se vracejí do svého původního prostředí, kde dále rostou a rozmnožují.
  • Potamodromní migrace – probíhají pouze v rámci sladkovodního prostředí.