Migrační bariéry

Migrační bariéry neboli příčné stavební objekty v korytě vodního toku, které svou výškou (způsobenou rozdílem hladin), znemožňují migraci ryb a jiných na vodu vázaných živočichů proti proudu, případně po proudu. Vznik těchto bariér je v souvislosti s aktivitami člověka, které postupně vznikaly na vodních tocích jako různé typy staveb a úprav. Většinou tyto stavby omezily nebo zcela zabránily volné migraci ryb v podélné trase vodních toků. Typ migrační bariéry a její parametry jsou v podstatě rozhodující a do značné míry předurčují způsob řešení obnovy migrační prostupnosti.

Z typů migračních bariér lze uvést:

  • přehradní hráze,
  • pevné jezy a stupně,
  • balvanité skluzy v prudkých sklonech.

Nejvýznamnější důsledky migrační bariér jsou: fragmentace populací a ichtyocenóz, změny rybích společenstev, omezení či znemožnění reprodukce a obnovy výskytu živočichů.

Klapkový jez (fotoarchiv AOPK ČR)
Klapkový jez (fotoarchiv AOPK ČR)

Kamenný stupeň vybudovaný za účelem stabilizace sklonu (fotoarchiv AOPK ČR)
Kamenný stupeň vybudovaný za účelem stabilizace sklonu (fotoarchiv AOPK ČR)