Odborná skupina – Komise pro rybí přechody

Oborná skupina – komise pro rybí přechody je odborným orgánem zajišťující odbornou podporu činnosti regionální pracovišť a ředitelství AOPK ČR. Činnost odborné skupiny je zaměřena na problematiku migrační prostupnosti vodních toků ve vztahu k ochraně vodních živočichů, zejména zvláště chráněných druhů ryb a dalších zvláště chráněných druhů živočichů existenčně závislých na migracích ve vodních tocích.

Cílem činnosti je zlepšit odborné zázemí pro navrhování, realizaci a posuzování funkčnosti rybích přechodů, vytvářet podklady pro stanoviska a připomínky ke koncepčním materiálům v oblasti prostupnosti vodních toků.

Členy komise jsou zaměstnanci AOPK ČR i externí spolupracovníci (ichtyologové, akademici, projektanti, rybáři, pracovníci státní správy aj.), kteří se schází minimálně 4x ročně.

Více informací včetně odborné literatury